OPIS ZAJĘĆ

Opis zajęć prowadzonych w Zespole Poradni Psychologiczno-PedagogicznychSpotkania o charakterze wsparcia z elementami psychoedukacji dedykowane młodzieży z problemami  emocjonalnymi, tj. zaburzenia nastroju, depresja, choroba afektywna, obniżony nastrój, nieśmiałość, stany lękowe utrudniające funkcjonowanie i relacje społeczne.  Zapraszamy także młodzież doświadczającą trudności w kontaktach rówieśniczych,  przeżywającą samotność i zainteresowaną  wspólnemu przyglądaniu się tym trudnością  oraz  zmotywowaną do poszukiwania  nowych sposobów radzenia sobie z  problemami, chorobą.

CELE

Celem spotkań grupy jest możliwość  uzyskania wsparcia  od innych rówieśników  będących w podobnej sytuacji, wymiany doświadczeń i dzielenie się bieżącymi trudnościami. Grupa stwarza bezpieczną przestrzeń do wzajemnego poznania się, nawiązania nowych relacji oraz wspólnego poszukiwania  sposobów na rozwiązywanie problemów. Celem spotkań jest także pogłębienie wiedzy związanej  ze zgłaszanymi problemami, a także odkrywanie strategii radzenia sobie z np.: pogorszeniem nastroju, brakiem motywacji, samotnością oraz zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności pozwalających na skuteczne pokonywanie trudności.

KWALIFIKACJA DO GRUPY

 Odbywa się poprzez zgłoszenie na konsultację z psychologami prowadzącymi. Spotkania konsultacyjne służą poznaniu się, omówieniu aktualnej sytuacji i potrzeb uczestnika,  wspólnemu rozpoznaniu czy taka forma pomocy jest adekwatna dla danej osoby. Konsultacje  umożliwiają także omówienie obaw związanych z uczestniczeniem w grupie, wyjaśnienie wątpliwości lub przekierowanie osoby do innych form pomocy.

SPOTKANIA

Będą odbywały się raz w tygodniu przez 1,5 godziny. Podczas spotkań planowane są elementy  edukacyjne dotyczące np. sposobu myślenia typowego dla zaburzeń nastroju i depresji, omówione będą czynniki ułatwiające zdrowienie, sposoby  pomagające  w sytuacji pogorszenia samopoczucia, a także wiele innych tematów zależnie od potrzeb uczestników. Koncentrować się będziemy na wzajemnej wymianie pomiędzy uczestnikami, budowaniu relacji i zaufania . 

ROZPOCZĘCIE SPOTKAŃ : Po zebraniu grupy , grupa  będzie liczyła ok. 7 – 10 osób.

ZAPISY U PROWADZĄCYCH ; Łukasz Godek, Żaneta Grabarek - psychoterapeci

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) to zespół objawów, które skutkują: problemami z efektywnym korzystaniem ze słuchu jako narzędzia komunikacji i przyswajania informacji, złym rozumieniem mowy szczególne w niekorzystnych warunkach akustycznych oraz utrudnioną komunikacją pomimo prawidłowej czułości słuchu. 

Warto przeprowadzić diagnozę procesów przetwarzania słuchowego jeśli u dziecka obserwujemy:

 • trudności w rozumieniu mowy w hałasie (przerwa międzylekcyjna w szkole, boisko, świetlica),
 • mylenie podobnie brzmiących słów,
 • problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej,
 • trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem informacji przekazywanych ustnie,
 • nadwrażliwość słuchowa,
 • trudności z formułowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo,
 • trudności z uczeniem się na pamięć,
 • trudności z nabywaniem umiejętności czytania i pisania,
 • potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
 • w dzieciństwie częste wysiękowe zapalenia uszu, nawracające infekcje górnych dróg oddechowych, przerost migdałków,
 • opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy.

Jak wygląda diagnoza w Neuroflow ATS®?

Bezpłatne badanie odbywa się w poradni na platformie diagnostyczno-terapeutycznej APD Medical.

Dzieci na diagnozę zgłaszane są przez psychologów Zespołu Poradni.

Diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe dla trzech poziomów rozwojowych:

 • dla dzieci w wieku 4-5 lat
 • dla dzieci w wieku 6-7 lat
 • dla dzieci w wieku 8-14 lat

Informacje na temat diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego oraz szczegółowe wymagania techniczne dostępne są na stronie:  www.neuroflow.pl

Osoby prowadzące: Barbara Dąbkowska, Iwona Szygałowicz

 

 

 

„Kocham, szanuję, wspieram, wymagam …” - warsztaty umiejętności wychowawczych „w pigułce” dla rodziców dzieci młodszych (szkoła podstawowa i przedszkole).


„Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może.” (Janusz Korczak)

Celem warsztatów jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci; przekazywanie wiedzy i uczenie umiejętności istotnych dla budowania dobrych, opartych na wzajemnym szacunku, relacji, doskonalenie umiejętności porozumiewania się oraz egzekwowania wymagań.

Spotkania rodziców służą też ich autorefleksji i wymianie doświadczeń. Uczymy się jak mądrze kochać dziecko, jak być dobrym rodzicem.

Zajęcia będą realizowane w dwóch blokach warsztatowych - w piątki po południu (godz. 16.00. – 20.00) oraz w soboty przed południem (godz. 9.00. – 15.00). Łącznie 20 godzin (4 spotkania).

Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków

Adresat:  rodzice dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych z rejonu działania naszej poradni

Cel zajęć: poszerzenie umiejętności wychowawczych, ćwiczenie umiejętności w zakresie utrzymywania emocjonalnego kontaktu z dzieckiem w różnych sytuacjach wychowawczych i codziennych, poznanie i ćwiczenie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach w relacjach z dzieckiem, nabycie umiejętności wspólnego rozwiązywania powstających  problemów.

Liczba uczestników: maksymalnie 14 osób.

Osoby prowadzące: Małgorzata Janiszewska i Małgorzata Dubiel

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejsze  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia

Trening Koncentracji Uwagi

dla uczniów klas II – III szkół podstawowych

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania uczniów na zajęciach dydaktycznych,  skrócenie czasu odrabiania prac domowych, zwiększenie świadomości celowego radzenia sobie z niepokojem fizycznym i emocjami.

Liczba zajęć: 10 spotkań w semestrze

Liczba uczestników: do 8 osób

Uczniowie na każde zajęcia przynoszą pomoce dydaktyczne (kredki, ołówek, nożyczki)

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejsze  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia

 „Dziś rysuję, jutro piszę”

Adresat: Dzieci w wieku 5-6 lat

Celem zajęć jest kształtowanie umiejętności manipulacyjnych i grafomotorycznych z elementami metody Integracji Sensorycznej i Terapii Ręki.

Liczba zajęć i termin: Zajęcia odbywają się w cyklach 12 tygodniowych, raz w tygodniu.

Liczba uczestników: grupy czteroosobowe

W zajęciach uczestniczy dziecko, które w tym samym czasie nie podjęło równolegle innych zajęć na terenie poradni.

Sposób rekrutacji: Zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą

Zapisy: Telefonicznie lub osobiście u prowadzącej

Dobry start - zajęcia terapeutyczne stymulujące rozwój poznawczy i społeczny dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi

Zajęcia dla dzieci rozpoczynające naukę w klasie pierwszej szkoły specjalnej lub integracyjnej

Adresatami zajęć są dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim lub z pogranicza normy i upośledzenia umysłowego. Głównym założeniem zajęć jest stymulacja wszystkich funkcji poznawczych, rozwoju społeczno-emocjonalnego przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych typu: masy plastyczne, chusta Klanza, olejki zapachowe. Program zajęć uwzględnia poznawanie poprzez zmysły.

Liczba zajęć i termin:  10 spotkań, spotkania raz w tygodniu.

Liczba uczestników: 5

Prowadzące: Anna Sieniawska-Turowska, Anna Rosa

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia

 

 

Warsztaty ortograficzne dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej mających trudności w opanowaniu zasad poprawnej pisowni

Celem zajęć jest:

- wypracowanie nawyków poprawnego pisania,

- wypracowanie czujności i wrażliwości ortograficznej,

- poprawa komunikacji interpersonalnej w malej grupie celem przeniesienia nabytych umiejętności na forum klasy,

- redukowanie napięć emocjonalnych związanych z występującymi trudnościami w pisaniu,

-  motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności,

-  wzmacnianie poczucia własnej wartości,

- wdrażanie do systematycznej pracy nad ortografią.

Liczba zajęć i termin : w semestrze ok.15 spotkań godzinnych, raz w tygodniu.

Liczba uczestników: od 6 do 8 osób

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po badaniach  psychologiczno-pedagogicznych.

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osoby prowadzącej zajęcia

 


Trening Pewności Siebie dla młodzieży gimnazjalnej (klasy I-III)

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów potrzebujących wsparcia w zakresie:

 • budowania pozytywnych  relacji  z  rówieśnikami
 • radzenia sobie z zaczepkami, przemocą
 • radzenia sobie z lękiem przed nowymi sytuacjami
 • budowania  pozytywnej samooceny
 • rozumienia siebie i odwagi bycia sobą


Kwalifikacja do zajęć odbywa się na podstawie rozmowy z jedną z osób prowadzących. Zajęcia zostaną uruchomione po zebraniu grupy. 

Serdecznie zapraszamy psychologów i pedagogów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na spotkania GRUPY WSPARCIA jakie organizować będziemy w bieżącym roku szkolnym w naszej poradni.

Podczas tych spotkań będzie okazja do wymiany doświadczeń, porozmawiania o codziennych problemach, wspólnego poszukiwania rozwiązań spraw trudnych, nietypowych. 


Serdecznie zapraszamy, prosimy o informacje czy jesteście Państwo zainteresowani taką formą spotkań. Czekamy również na propozycje tematyki jaką warto będzie się zająć.

Małgorzata Dubiel

Małgorzata Janiszewska

Renata Marciniak

Trening Zastępowania Agresji dla uczniów klas II – III szkół podstawowych

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze

Celem Treningu Zastępowania Agresji jest:

     -    zmiana zachowań agresywnych na zachowania pożądane społecznie,

     -    skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,

     -    efektywne współdziałanie w zespole

     -    rozwiązywanie konfliktów i problemów

     -    rozwijanie odpowiedzialności,

     -    przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych,

     -    dokonywanie właściwych wyborów.

 

Termin: w pierwszym semestrze 15 spotkań) raz w tygodniu

Liczba uczestników: od 8 do 10 osób

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia

Grupowe zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dla dzieci w wieku 5-6 lat.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci, u których obserwuje się m.in.:


- trudności w wykonywaniu czynności związanych z motoryką małą,
- opóźniona znajomość schematu ciała (mylenie i nieprawidłowe nazywanie części ciała) oraz wynikający z tego brak orientacji w czasie i przestrzeni,
- zaburzenia lateralizacji (brak dominacji jednej ze stron ciała),
- trudności w uczeniu się: mylenie kolorów i kształtów, trudności w liczeniu,
- trudności w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej.

Zajęcia prowadzone są w cyklu 10 spotkań, raz w tygodniu.

____________________________________________
Rekrutacja na zajęcia prowadzona jest u prowadzących:
- po diagnozie lub konsultacji psychologicznej/pedagogicznej
- według zaleceń z opinii psychologiczno-pedagogicznych.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 4-6 lat, mających problemy w kontaktach społecznych:
- nieśmiałych,
- często wchodzących w sytuacje konfliktowe,
- na wiele sytuacji reagujących lękiem.

Planowane są dwie grupy uczestników
grupa dla 4-5 latków
grupa dla 5-6 latków 

Spotkania będą odbywały się w w cyklu cotygodniowych 10 spotkań.

Równolegle będą prowadzone spotkania dla rodziców (psychoedukacja, wspieranie w prawidłowych oddziaływaniach wychowawczych).

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach do psychologa poradni opiekującego się przedszkolem, a następnie skontaktowanie się z osobami prowadzącymi.

Zajęcia są bezpłatne, a liczba miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy!

Grupowe zajęcia dla dzieci nieśmiałych w wieku 5 - 7 lat i ich rodziców

Adresat: dzieci w wieku 5-7 lat uczęszczające do przedszkoli i szkół  i ich rodzice:

Zajęcia wspomagają rozwój emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ich celem jest zwiększenie u dzieci poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie,  rozwijanie umiejętności kontaktów z innymi ludźmi, prezentowanie swoich mocnych stron, obniżanie lęku przeżywanego w sytuacjach społecznych.

Liczba zajęć i termin: 10 spotkań w semestrze, raz w tygodniu.

Liczba uczestników: 10 dzieci + 10 rodziców

 Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach wydane przez psychologa opiekującego się przedszkolem lub szkołą  (mającym siedzibę w rejonie ZPPP nr 1, ul. Zawiszy 13) do którego uczęszcza dziecko

 

Grupowe zajęcia dla dzieci nadruchliwych w wieku 5 - 7 lat oraz ich rodziców prowadzone są metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Cel zajęć: nauczenie działania i współpracy w grupie, nauczenie wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie, wyciszenie.

W trakcie zajęć wykorzystane będą elementy ćwiczeń wg metody W.Sherborne, bajek, dziecięcych zabaw grupowych.

W trakcie spotkań z rodzicami omawiany będzie przebieg zajęć prowadzonych  z dziećmi, oraz (w oparciu o program warsztatów psychoedukacyjnych  "Szkoła dla rodziców") doskonalone będą umiejętności  radzenia sobie w postępowaniu z dziećmi i ich wychowywaniu.

Planowana jest grupa 10 dzieci oraz ich rodziców.

Cykl 20 zajęć prowadzony będzie w następującej kolejności: pięć spotkań dla dzieci z rodzicami, następnie pięć spotkań z samymi rodzicami, pięć spotkań dla dzieci z rodzicami i kolejne pięć spotkań z samymi rodzicami.

Zgłoszenia na zajęcia prosimy kierować do psychologów poradni, w trakcie dyżuru w przedszkolach lub podczas wizyty w poradni.

Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę i sportowej odzieży

Ruch Rozwijający W. Sherborne - grupowe zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców

Adresat: dzieci w wieku 3-5 lat uczęszczające do przedszkoli i ich rodzice

Zajęcia wspomagają rozwój motoryczny i emocjonalno-społeczny dzieci w wieku przedszkolnym. Umożliwiają przeżywanie doświadczeń ruchowych w relacji z rodzicem/opiekunem oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

Ich celem jest zwiększenie u dzieci poczucia bezpieczeństwa, budowanie i rozwijanie schematu ciała oraz rozwijanie umiejętności kontaktów z innymi ludźmi.

 Liczba zajęć i termin: raz w tygodniu, ok. godziny w cyklu 10 spotkań.

 Liczba uczestników: 10 dzieci + 10 rodziców

 Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach wydane przez psychologa opiekującego się przedszkolem, do którego uczęszcza dziecko.

 Zapisy: telefoniczne u osób prowadzących:

 

 

Zajęcia wspomagające rozwój poznawczy dla dzieci od 3 do 5 roku życia
Odczuwam! Patrzę! Działam!
(na podstawie programu M. Domagalskiej).

Celem zajęć jest pomoc dzieciom w rozwijaniu:

·  umiejscowienie siebie w przestrzeni (rozumienie sytuacji góra – dół, prawo – lewo, dzisiaj, wczoraj, jutro…),
·  sprawności dłoni i palców (np. poprzez trzymanie kredki, lepienie z plasteliny, wycinanie),
·  umiejętności  zaplanowania i kończenia własnej pracy, kontrolowania własnej aktywności,
·  skupienia uwagi, spostrzegania otoczenia (percepcji wzrokowej)

.... a tym samym są wstępem do nauki czytania, pisania i przystosowania się do sytuacji szkolnej i społecznej.

Zajęcia dają możliwość radosnego i twórczego spędzania czasu, nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, doświadczania bycia w grupie. Wzbogacają samoświadomość, rozwijają umiejętność rozpoznawania i nazywania emocji i potrzeb.

Zajęcia będą trwały jeden semestr.

Będą prowadzone dwie grupy według wieku.

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejsze  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzącychj zajęcia

Terapii Ręki -  dla dzieci 5 - 6 letnich

Głównymi celami zajęć są:

 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk
 • poprawę umiejętności chwytu
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
 • wzmacnianie koncentracji
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej przekraczanie linii środka ciała

Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

Zajęcia będą trwały jeden semestr

Liczba uczestników - 6 dzieci w grupie

Będą prowadzone dwie grupy.

Zajęcia dla dzieci będą poprzedzone warsztatem dla rodziców.

Prowadząca - Justyna Małek

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejsze  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u prowadzącej zajęcia.

„CZYTAM, ROZUMIEM, ROZWIĄZUJĘ” to zajęcia skierowane do uczniów klas IV szkół podstawowych, które mają na celu: 

 • poznawanie zasad dotyczących poprawnej pisowni języka polskiego z wykorzystaniem między innymi programów „Ortograffiti”, „7 walizek”,
 • doskonalenie zasad poprawnej pisowni poprzez ćwiczenia utrwalające oraz pracę w domu,
 • doskonalenie umiejętności czytania poprzez pracę nad techniką oraz nad rozumieniem czytanego tekstu – „18 struktur wyrazowych”, „Metoda krakowska”,
 • doskonalące chwytu narzędzia pisarskiego, prawidłowej postawy siedzącej – elementy terapii ręki,
 • doskonalenie, utrwalanie zasad pracy z grupą, wdrażanie do pracy w grupie, poprzez śmiałe mówienie o swoich trudnościach dotyczących trudności – elementy psychoedukacji,
 • praca nad koncentracją uwagi oraz nad spostrzegawczością

ale także:

 • poprawa efektywności uczenia się jako skutek prowadzenia treningu z uczniami, u których stwierdzono trudności w zakresie podstawowych sprawności funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji, uwagi, koordynacji psychoruchowej, doskonalenie koncentracji uwagi, pamięci, operacji myślowych, umiejętności dokonywania analizy, syntezy i porównywania;
  aktywny stosunek do własnej nauki;
 • poprawa samooceny i wzmocnienie poczucia własnych kompetencji uczniów;
 • zapewnienie i stworzenie pozytywnej atmosfery jego rozwoju i działania poprzez indywidualne zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym;
 • wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie.

  Uczniowie zobowiązani są do posiadania zeszytów zajęć (format A4 w linię lub w kratkę).

Na zajęcia mogą być zgłaszani uczniowie po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, u których stwierdzono trudności w zakresie:

-  czytania (technika i rozumienie),

- pisania (poprawność ortograficzna).

Prowadząca: Ewelina Fodrowska, pedagog 

Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa

Metoda Tomatisa – stymulacja audio- psycho- lingwistyczna (SAPL). Jest programem stymulacji słuchowej mającym na celu przezwyciężenie zaburzeń uwagi słuchowej i poprawę umiejętności komunikacji. Obejmuje trening słuchowy przy pomocy odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego na urządzeniu zwanym „elektronicznym uchem”.

Metoda Tomatisa ma zastosowanie w terapii osób z:

 • trudnościami w nauce ( dysleksja)
 • ADHD
 • centralnymi zaburzeniami słuchu
 • zaburzeniami mowy ( opóźniony rozwój mowy, wady wymowy, jąkanie)
 • zaburzeniami głosu
 • problemami emocjonalnymi (nadwrażliwość, brak wiary w siebie, wycofanie, tendencje depresyjne)
 • trudnościami w nauce języków obcych

Zasady rekrutacji na trening uwagi słuchowej według metody prof. Tomatisa 

 • Na terapię metodą Tomatisa przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni, od 6 roku życia.
 • Dzieci na diagnozę zgłaszane są przez psychologów Zespołu Poradni oraz przez rodziców z zaświadczeniami lekarskimi (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Centrum Zdrowia Dziecka, itp.)
 • Dzieci nie posiadające diagnozy medycznej, a u których zdiagnozowano w naszej poradni zaburzenia uwagi słuchowej, kierowane są na konsultację laryngologiczno-audiologiczną.
 • Każde dziecko/uczeń zakwalifikowane na trening uwagi słuchowej posiada zaświadczenie od neurologa o braku przeciwwskazań do przeprowadzenia terapii.
 • Dzieci chore, w trakcie trwania infekcji, z gorączką nie mogą uczestniczyć w diagnozie i terapii.
 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych na terapię będą informowani telefonicznie o rozpoczęciu treningu z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 • Zapisy dzieci na diagnozę i terapię prowadzone są przez cały rok szkolny u terapeutów metody (bezpośrednio lub telefonicznie).

Trening Pewności Siebie

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Adresatami tego programu są dzieci, które wycofują się z interakcji społecznych, mają trudność w podejmowaniu własnych decyzji, są podatne na wpływ grupy i nie radzą sobie ze stresem i własną nieśmiałością.

Celem Treningu Pewności Siebie jest:

 1. Przekazanie dzieciom informacji o specyfice procesów grupowych ze szczególnym uwzględnieniem ról pełnionych w grupie.
 2. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć, emocji.
 3. Rozwijanie  postawy otwartości na potrzeby własne i innych oraz umiejętności wyrażania tych potrzeb w sposób asertywny.
 4. Pomoc dzieciom w odkryciu w sobie przyczyn nieśmiałości.
 5. Kształtowanie prawidłowych relacji w grupie, opanowanie podstawowych zasad komunikacji grupowej.
 6. Obniżenie poziomu lęku przed mówieniem o sobie. Budowanie pozytywnego stosunku do siebie i innych. Wyrabianie umiejętności pokonywania własnej nieśmiałości.
 7. Opanowanie przez dzieci strategii radzenia sobie ze stresem oraz zmiana myślenia na myślenie pozytywne.

Liczba zajęć i termin: 10 spotkań, raz w tygodniu

Liczba uczestników: od 8 do 10 osób

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejsze  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia

Trening Zastępowania Agresji dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze

Celem Treningu Zastępowania Agresji jest:

     -    zmiana zachowań agresywnych na zachowania pożądane społecznie,

     -    skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach,

     -    efektywne współdziałanie w zespole

     -    rozwiązywanie konfliktów i problemów

     -    rozwijanie odpowiedzialności,

     -    przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych,

     -    dokonywanie właściwych wyborów.

 

Termin zajęć: w semestrze 15 spotkań godzinnych, raz w tygodniu

Liczba uczestników: od 8 do 10 osób

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia

 

Zajęcia dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

Zajęcia adresujemy do uczniów klas II i III z cechami nadpobudliwości psychoruchowej, trudnościami w przestrzeganiu zasad i norm społecznych, radzeniu sobie z emocjami, nawiązywaniu prawidłowych relacji  społecznych lub nasilonymi problemami wychowawczymi.

Liczba zajęć i termin:  10 spotkań w semestrze

Liczba uczestników: 12

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się szkołą

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia

Terapia grupowa metodą „Ortograffiti” jest metodą psychomotoryczną i psychodydaktyczną.

- Obejmuje kompleksową pomoc edukacyjno - terapeutyczną, opartą na zwartej strukturze dla uczniów mających specyficzne potrzeby w nauce języka polskiego.

- Oferta ta kierowana jest do dzieci kończących szkołę podstawową i ciągle mających trudności z poprawnym zwłaszcza ortograficznym pisaniem. Trudność sprawia im prawidłowe czytanie, pisanie, często rozumienie czytanych treści. Mają trudności ze swobodnym wypowiadaniem się, trudności w pracy umysłowej w obecności osób trzecich, ze względu na przewidywane możliwe niepowodzenie którego poczucia doświadczają w pracy w klasie. Powtarzające się niepowodzenia przyczyniają się do niskiej oceny własnej pracy.

Metoda „Ortograffiti jest metodą pomagającą przezwyciężyć trudności i lęki, by móc pracować swobodnie na bazie nabytych umiejętności w szkole. W zależności od potrzeb członków grupy modyfikowane są niektóre przerabiane treści o dodatkowe tematy czy materiały. Aby mieć sukces, w tygodniu wymagana jest także dodatkowa praca dziecka w domu.

Od września trwa nabór do grup. W jednej grupie będzie maksymalnie do 4 dzieci.

Na zajęcia dzieci są kierowane przez psychologów naszej Poradni.

Dzieci ze szczególnie dużymi trudnościami będą przyjmowane na zajęcia indywidualne.
Przyznajemy sobie prawo do łączenia małych grup i przesuwania dzieci z zajęć indywidualnych na grupowe i odwrotnie w miarę wolnych miejsc z wcześniejszym ustaleniem takich działań z rodzicami.

Prowadząca: Daria Szprynger

Terapia EEG Biofeedback to nieinwazyjna nowoczesna metoda optymalizacji pracy mózgu.

Metoda ta polega na procesie uczenia się samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego, rejestrowanego poprzez specjalistyczną aparaturę komputerową.
Uczenie się (trening) to aktywny proces, który wymaga motywacji i powtarzania ćwiczeń.

Cel: systematyczne treningi usprawniają szybkość myślenia, koncentrację uwagi i pamięć; daje to możliwość samopoznania i samokontroli (wgląd w siebie i swoje odczucia, poczucie wyciszenia i relaksu). Powoduje zwiększenie dobrego samopoczucia, odporności na stres, redukcję napięcia i tremy. Daje możliwość uzyskania równowagi psychicznej.
Szczególnie przydatne w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dyskalkulia), w zwiększeniu możliwości intelektualnych i usprawnieniu procesów poznawczych.

Terapię EEG Biofeedback prowadzimy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, będącymi klientami naszej Poradni.

Warunkiem koniecznym jest wykonanie badania EEG z dokładnym opisem dla celów terapii biofeedback.

Czas trwania: ilość sesji treningowych zależna jest od rodzaju i stopnia zaburzeń, prowadzonych 1 raz w tygodniu.

Uczestniczenie w terapii biofeedback nie zastępuje innych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej.Prowadzimy diagnozę i terapię dla dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia.

Trudności w nauce czytania i pisania to nie tylko objawy dysleksji rozwojowej.

Nieprawidłowości w obrębie cech narządu wzroku mogą być przyczyną trudności dziecka w rysowaniu,
precyzyjnych ruchach rąk, poważnych problemów w opanowaniu czytania i zaburzonej grafiki pisma.

Ważne jest, aby równocześnie z badaniem pod kątem dysleksji rozwojowej czy ryzyka dysleksji, przeprowadzić badanie funkcji wzrokowych:
- ruchy gałek ocznych,
- poziom konwergencji,
- zakres akomodacji,
- występowanie zeza ukrytego,
- widzenie obuoczne,
- zakres pola widzenia,
- różnicowanie barw.

_______________________________________

Indywidualna diagnoza predyspozycji zawodowych i poradnictwo edukacyjno-zawodowe

Gimnazjalisto, Licealisto,
jeżeli zastanawiasz się:

- Co chciałbyś robić w przyszłości?
- Jaką wybrać szkołę, kierunek studiów?
- Jaki wykonywać zawód?
- Jaką pracę wybrać, by nie była ona męczącym obowiązkiem, lecz dawała Ci zadowolenie i przyjemność.

Diagnoza predyspozycji zawodowych pozwala na poznanie: realnych zainteresowań, temperamentu, uzdolnień, cech osobowości. Pozwala na identyfikację posiadanych zasobów: mocnych i słabych stron, możliwości zawodowych, przekonań i potrzeb.

A może …
już dobrze wiesz, co chciałbyś robić i nie możesz doczekać się, kiedy skończysz szkołę i zrealizujesz swoje zawodowe marzenia.

Zapraszamy Cię do naszej Poradni.
Sprawdzisz czy Twoje plany pokrywają się z Twoimi zainteresowaniami lub określisz jakiego typu możliwości zawodowe posiadasz i dowiesz się, jakie obszary uzdolnień warto doskonalić.

Zapisy telefoniczne

Nazwa zajęć : Trening Pewności Siebie dla dzieci, które doświadczyły przemocy rówieśniczej

 

Adresat : uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych

Zajęcia adresowane dla dzieci i młodzieży, które:

 • uczą pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami,
 • pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów,
 • dają poczucie siły i wiarę we własne możliwości.

 

Liczba zajęć i termin : 10 godzin; w czwartki w godzinach 16:00 – 17:00

Liczba uczestników: od 8 do 10 osób


Prowadzące: Grażyna Głuszek (pedagog) i Julita Jasińska (pedagog).

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy doświadczają przemocy rówieśniczej.

Celem programu jest wzmocnienie pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, nauka skutecznych metod ochrony siebie.

Sposób rekrutacji: zalecenie udziału w zajęciach po wcześniejszej  konsultacji z psychologiem opiekującym się przedszkolem lub szkołą.

Zapisy telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia.

Gadanki - Rozwijanki - dla dzieci 3 - letnich

Cele zajęć:

 • wspieranie rozwoju psychoruchowego, społecznego i emocjonalnego małych dzieci.
 • rozwijanie mowy dziecka.
 • możliwość radosnego i twórczego spędzania czasu.
 • umożliwienie nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, doświadczania bycia w grupie.
 • wzbogacanie samoświadomość oraz dawanie wiedzy o innych ludziach i otaczającym świecie.
 • doskonalenie umiejętności wspierania rozwoju mowy własnego dziecka.

 

Zajęcia będą trwały jeden semestr - w  środy  o godz. 10.00

Liczba uczestników - 10 dzieci

Osoby prowadzące: Justyna Małek i Alicja Melon

Zajęcia będą się odbywały z udziałem rodzica.

Zapisy na zajęcia po konsultacji logopedycznej u  Alicji Melon i psychologa poradni.

Zapisy: telefonicznie lub osobiście u osób prowadzących zajęcia.

 

„SZKOŁA DLA RODZICÓW”
prowadzona według programu A. Faber i E. Mazlish;
„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.”


„Szkoła dla rodziców”, to cykl spotkań warsztatowych (10 spotkań) w trakcie, których można nauczyć się nowych, skutecznych sposobów porozumiewania się z dzieckiem.

„Szkoła dla rodziców”, to warsztaty edukacyjne adresowane do osób, które w związku z wychowywaniem swojego dziecka:

 • natrafiają na problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić;
 • przeżywają obawy dotyczące własnego funkcjonowania w roli rodzica;
 • mają poczucie, że ich oddziaływania wychowawcze są mało skuteczne;
 • zauważają, że ich kontakty z dzieckiem prowadzą często do konfliktów.

Są to zajęcia adresowane do wszystkich rodziców, zarówno do tych, którzy mają kłopoty z wychowywaniem swoich dzieci, jak i do tych, którzy ich nie mają. Jedni mają szansę na zmianę swojego postępowania, drudzy na uniknięcie błędów.
Te warsztaty uczą dojrzałego i satysfakcjonującego rodzicielstwa.
Pozwalają bardziej świadomie i efektywnie radzić sobie w postępowaniu z dziećmi, w ich wychowywaniu. Ujawniają przyczyny porażek wychowawczych i wskazują sposoby jak ich uniknąć.
Stwarzają, zarówno możliwość nabycia nowych umiejętności porozumiewania się z własnymi dziećmi (i nie tylko), jak i stanowią okazję do podzielenia się własnymi doświadczeniami.
Udział w zajęciach „Szkoły dla rodziców” stwarza szansę nauczenia się współpracy z własnymi dziećmi oraz tego, jak lepiej rozumieć i mądrzej je kochać, ale i być przy tym przez nie kochanym i rozumianym.

„Szkoła dla rodziców”, to okazja do nauczenia się nowego sposobu bycia z dzieckiem.

Zajęcia będą odbywały się w czwartki, w godz.: 9.30 – 12.30

Planowany początek zajęć - 6 październik 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z osobami prowadzącymi:
mgr A. Domeradzką lub mgr J. Krużyńską

tel. 22 6315773; 22 6310823

Zajęcia są bezpłatne.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


opracowanie: Agnieszka Domeradzka

Trwa nabór na zajęcia dla uczniów klas gimnazjalnych „Kim jestem, kim chciałbym być”.                     

Głównym celem projektu jest nabywanie bądź doskonalenie umiejętności pracy w grupie i z grupą, poznania swoich mocnych i słabych stron w kontekście grupy, pracy nad sobą, co pozwoli uczniom  na bardziej świadomy wybór kierunku szkoły po gimnazjum. Na zajęciach uczniowie będą między innymi:

 • kształtowali umiejętność doceniania ważnych dla siebie osób;
         
 • uczyli się osłabiania napięcia psychofizycznego;
         
 • kształtowali samoświadomość;
          
 • „podnosili” wiarę we własne możliwości;
         
 • nabywali świadomość własnej autonomii;
         
 • uczyli się twórczego, pozytywnego rozwiązywania problemów;
         
 • przyglądali się sobie i grupie;
         
 • nabywali bądź doskonalili umiejętność pracy w grupie i z grupą;
         
 • „oswajali” własne lęki, także te egzaminacyjne;
         
 • odważnie określali własne wymagania i możliwości.

 
Zapraszamy serdecznie - Kazimiera Legiecka-Radwańska i Ewelina Fodrowska

Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem metody RehaCom  jest terapią uczniów z trudnościami w uczeniu się.

Ma na celu zwiększenie efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, u których stwierdzono trudności w zakresie podstawowych sprawności funkcji poznawczych: pamięci, myślenia logicznego, koncentracji i podzielności uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej.

System RehaCom to efekt działalności zespołu interdyscyplinarnego złożonego  z neurologów, psychologów, programistów i inżynierów z ośrodka medycznego w Magdeburgu i Wiedniu.

W pierwotnych założeniach miał służyć reedukacji czynności poznawczych i ruchowych u osób z zaburzeniami funkcji poznawczych będących skutkiem urazów i przebytych chorób. Stosowany był przede wszystkim w placówkach medycznych.

Obecnie system (lub jego elementy) został włączony do programów mających na celu wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży, które mają trudności w uczeniu się. System obecny jest na polskim rynku od 1989 r. Jego przydatność i skuteczność zweryfikowano w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Trening funkcji poznawczych z wykorzystaniem metody RehaCom polega na stosowaniu specjalnych komputerowych programów treningowych, zaprojektowanych pod kątem ćwiczenia podstawowych sprawności funkcji poznawczych: pamięci, koncentracji, uwagi, koordynacji psychoruchowej. Trening umożliwia dostosowanie trudności zadania do możliwości ucznia korzystającego z metody. Zasada dostosowania zakłada, że aby uczeń był pozytywnie zmotywowany podczas trwania treningu, zadanie nie może być ani za trudne ani za łatwe, ponieważ motywacja osoby trenującej jest jednym z warunków skutecznego treningu funkcji poznawczych. Z tego powodu wszystkie używane w RehaCom zadania są jasno opisane, a instrukcja przedstawiona na ekranie jest zrozumiała, co pozwala na swobodną pracę z programem. Uczestniczenie w treningach prowadzonych z użyciem metody RehaCom jest atrakcyjne także z uwagi na formę: ciekawe zadania przypominające gry komputerowe bardziej mieszczą się w kanonie rozrywki niż nauki. Nie zmniejsza to jej skuteczności w porównaniu do tradycyjnych metod ćwiczenia funkcji poznawczych (potwierdzone badaniami kontrolnymi, przeprowadzonymi w instytucjach metodyczno – psychologicznych).  W trakcie treningu funkcji poznawczych prowadzonego w Poradni, stosowane będą te elementy systemu, które zostaną uznane za odpowiednie z uwagi na zdiagnozowane potrzeby uczniów.

 ________________________________________
Zajęcia prowadzi   Ewelina Fodrowska (pedagog)

 

Zajęcia „Podaruj dzieciom baśń”

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z klas II-III z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji społecznych (wycofanych, nieśmiałych, „zamkniętych w sobie”).

Cele zajęć:

 • uczenie nawiązywania koleżeńskiego kontaktu w grupie,
 • pomoc w budowaniu pozytywnej samooceny,
 • nabywanie umiejętności identyfikowania i nazywania różnych stanów emocjonalnych,
 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania swoich zachowań,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wprowadzanie w kulturę bycia,
 • tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenia, dyskutowania i dochodzenia do kompromisu,
 • zdobywanie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym,
 • tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych,
 • tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań,
 • wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych,
 • pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu różnych sposobów rozwiązywania zadań,
 • umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.  

Zajęcia będą obejmowały 12 spotkań. Liczba uczestników – 10 osób.

Na zajęcia będą przyjmowane dzieci kierowane przez psychologów opiekujących się placówkami z rejonu działania poradni. 

Zajęcia rewalidacyjne

Przeznaczone dla dzieci z przedszkoli specjalnych oraz szkół specjalnych (klasy I-III).

Zajęcia obejmują zakres:

 • Czytanie metodą symultaniczno-sekwencyjną (sylabową).
  Metoda sylabowa to skuteczna metoda nauki dla dzieci które nie umieją jeszcze czytać lub mają z tym problem. Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nigdy pojedyncze spółgłoski. Nauka odbywa się poprzez zabawę, gry i zajęcia plastyczne.

 • Ćwiczenia grafomotoryczne.
  Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowują dzieci do opanowania umiejętności pisania, która jest podstawowym zadaniem na czas nauki w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Pisanie to nie tylko prawidłowe kreślenie liter, ale też poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna. Umiejętność pisania jest bardzo trudnym zadaniem dla maluchów, gdyż wymaga zdolności odtwarzania znaków graficznych i automatyzacji procesu pisania. Zanim dziecko zacznie pisać literki i prawidłowo trzymać długopis czy ołówek w dłoni, potrzeba usprawnienia w zakresie zdolności manualnych. Służą temu właśnie różne ćwiczenia grafomotoryczne.

 • Rozwijanie zdolności koncentracji uwagi
  Trudności z koncentracją uwagi u dzieci są częstym problemem zauważanym przez rodziców. Wiele dzieci jest nadmiernie pobudzonych i ma skłonność do stałego rozproszenia uwagi. Staje się to często przyczyną problemów w szkole, ponieważ uczeń nie jest w stanie skupić się na zadaniu, a często nie jest wytrwały, nie lubi się wysilać. W rezultacie wyniki jego pracy są gorsze niż jego możliwości. Ćwiczenia poprzez gry i zabawy mają za zadanie wydłużać u ucznia czas koncentracji uwagi, co wpłynie na jego funkcjonowanie zarówno w szkole jak i w domu.

Partnerzy