ORGANIZACJA PRACY

Jesteśmy publiczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów:

 • ustawy z dn. 7 września 1991 r.o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.);-
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, ze zm.);
 • rozporządzenia MEN z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 199);
 • rozporządzenia MEN z dn. 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 poz.1869 ze zm.).


Obejmujemy swoim działaniem teren miasta stołecznego Warszawy w obrębie Dzielnicy Wola.

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie naszego działania.

Pomagamy również, mieszkającym na terenie naszego działania, dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom).

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Zespół Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Organem prowadzącym Zespół Poradni jest miasto stołeczne Warszawa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

UWAGA
 
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych zbierane są numery PESEL dzieci korzystających z oferty poradni.
 
PROSIMY o przygotowanie numeru PESEL dziecka i podanie go pracownikowi poradni.


 1. Rodzice/prawni opiekunowie zapisują dziecko osobiście, bądź telefonicznie na wizytę u psychologa opiekującego się placówką do której uczęszcza dziecko.
 2.  Na spotkanie z psychologiem wskazane jest aby rodzice:
  - przynieśli opinię wychowawcy klasy na temat funkcjonowania dziecka w szkole, pod kątem nauki i zachowania,
  - przynieśli zeszyty szkolne w przypadku trudności typu dyslektycznego .
 3. Psycholog w trakcie spotkań rozmawia z rodzicami dziecka, oraz przeprowadza badania psychologiczne określające poziom poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka.
 4.  W przypadku trudności z nauką, psycholog kieruje dziecko na konsultację pedagogiczną z języka polskiego lub/i matematyki.
 5.  W przypadku innych trudności dziecka, poradnia oferuje: konsultację logopedyczną, badanie słuchu, konsultację pod kątem Integracji Sensorycznej.
 6.  Po wykonaniu całości badań, rodzic umawia się z psychologiem na omówienie badań, wówczas:
  - otrzymuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu oraz zalecenia różnych form pomocy zarówno dla dziecka, całej rodziny, jak i szkoły,
  - na pisemny wniosek rodzica psycholog, pedagog, logopeda wystawia odpowiednią opinię.
 7.  Opinię rodzic odbiera osobiście w godzinach pracy sekretariatu.
 8.  Rodzice decydują o dostarczeniu opinii do placówki.

W przypadku gdy publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym publiczna poradnia specjalistyczna, stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku, w szczególności w związku ze zmianą terenu działania poradni lub zmianą miejsca zamieszkania dziecka, dyrektor poradni, na wniosek rodziców dziecka, niezwłocznie przekazuje publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, właściwej do udzielania pomocy dziecku, indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
 
W przypadku konieczności przeniesienia dokumentów do innej poradni należy kierować się poniższą procedurą:

 1. Teczkę dziecka przekazuje się do innej poradni na podstawie pisemnego wniosku rodzica/prawnego opiekuna lub na wniosek pełnoletniego ucznia, gdy jest to jego dokumentacja.
 2. W poradni istnieje druk właściwego wniosku o przekazanie teczki.
 3. Wniosek składa się w poradni, która posiada teczkę klienta.
 4. Teczka przekazywana jest do poradni właściwej do udzielania pomocy dziecku - wskazanej we wniosku.
 5. Teczka przesyłana jest pocztą - listem poleconym. Dopuszcza się również przekazywanie teczek bezpośrednio poprzez pracowników poradni (w sposób uzgodniony przez zainteresowane poradnie).
 6. Za przekazanie teczki klienta odpowiedzialna jest ta poradnia, w której teczka klienta znajduje się w chwili składania wniosku.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni nie otrzymują dokumentacji klienta do wglądu ani osobistego przekazania.
 8. Teczka klienta jest własnością poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Partnerzy