header hands typing on keyboard

Jesteśmy publiczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów:

  • ustawy z dn. 7 września 1991 r.o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.);-
  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz. 357, ze zm.);
  • rozporządzenia MEN z dn. 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 199);
  • rozporządzenia MEN z dn. 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223 poz.1869 ze zm.).


Obejmujemy swoim działaniem teren miasta stołecznego Warszawy w obrębie Dzielnicy Wola.

Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie naszego działania.

Pomagamy również, mieszkającym na terenie naszego działania, dzieciom nieuczęszczającym do przedszkoli i szkół oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom).

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Zespół Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Organem prowadzącym Zespół Poradni jest miasto stołeczne Warszawa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

UWAGA
 
Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych zbierane są numery PESEL dzieci korzystających z oferty poradni.
 
PROSIMY o przygotowanie numeru PESEL dziecka i podanie go pracownikowi poradni.


PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1