header hands typing on keyboard

Jak uzyskać

ORZECZENIE lub OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1

(podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017, poz. 1743)

W Zespole naszych Poradni działa Zespół Orzekający, który na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia  wydaje dokumenty o nazwie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, w tym z afazją oraz z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub niedostosowania społecznego oraz autyzmu w tym zespołu Aspergera dla dzieci i młodzieży, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, 
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,  
 • opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, na mocy której  dziecko może być objęte wczesnym wspomaganiem w zespole prowadzącym wczesne wspomagania rozwoju. 

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju rodzice / pełnoletni uczeń:

1. Zgłaszają się, w celu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia/opinii, do psychologa Zespołu Poradni opiekującego się przedszkolem lub szkołą do której uczęszcza dziecko/uczeń.

2. przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkoli - do psychologa, który diagnozuje dziecko.

3. Na spotkanie z psychologiem  rodzice powinni przygotować:

-  informację o poprzednio wydanych dla dziecka orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane wraz ze wskazaniem nazwy publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie  lub poradni niepublicznej,

- informację o stosowanych metodach komunikowania się, w przypadku gdy dziecko wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim w sposób komunikatywny,

- dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeśli takie zostały wydane.

4. Psycholog zespołu orzekającego  analizuje dokumentację psychologiczną potwierdzającą prowadzenie badań  i obserwacji przez pracowników poradni, jeżeli takie już zostały przeprowadzone. Dokumentacja ta dołączana jest do wniosku, o czym informuje się wnioskodawcę.

5. Wrazie potrzeby, psycholog kieruje dziecko/ucznia  na badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii do specjalistów poradni, odpowiednio do posiadanej przez nich specjalności.

6. Psycholog informuje wnioskodawcę o wystąpieniu przewodniczącej zespołu orzekającego  do dyrektora  przedszkola/szkoły o pisemną opinię o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej dziecka/ucznia.

7. O terminie posiedzenia zespołu orzekającego rozpatrującego sprawę wnioskodawca powiadomiony będzie oddzielnym pismem.

8. Wnioskodawca może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu orzekającego.

9. Na wniosek lub za zgodą wnioskodawcy w posiedzeniu zespołu orzekającego, oprócz jego stałych członków mogą uczestniczyć inne osoby to jest  nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej i specjaliści prowadzących zajęcia z dzieckiem w przedszkolu, szkole lub placówce oraz inne osoby z głosem doradczym (w szczególności psycholog, pedagog, lekarz, logopeda, a także inni specjaliści).

10 O podjętym rozstrzygnięciu oraz terminie wydania orzeczenia/opinii wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie w dniu posiedzenia zespołu orzekającego rozstrzygającego sprawę z jego wniosku, o ile nie uczestniczył w posiedzeniu zespołu orzekającego.

11. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku lub dostarczenia wymaganej dokumentacji.

12. W przypadku szczególnie uzasadnionym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może być wydana w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

13. Posiedzenia zespołu orzekającego odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 9.30.-12.00., zgodnie z harmonogramem zamieszczonym poniżej.

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania rodzice / pełnoletni uczeń:

 1. Zgłaszają się do psychologa Zespołu Poradni odpowiednio do przedszkola lub  szkoły, do której uczęszcza dziecko:
 1. Orzeczenie o potrzebie nauczaniu indywidualnym lub indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego otrzymuje uczeń/dziecko, którego stan zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.
 2. Na spotkanie z psychologiem rodzice powinni przygotować:

- zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka/ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego, w którym lekarz określa przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan dziecka  uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły; zaświadczenie zawiera rozpoznanie choroby zgodnie z aktualnie obowiązującą klasyfikacją ICD oraz wynikające z tej choroby ograniczenia w funkcjonowaniu szkolnym dziecka/ucznia,

-   w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwości dalszego kształcenia w zawodzie,

-  informację o poprzednio wydanych dla dziecka orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane wraz ze wskazaniem nazwy publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie  lub poradni niepublicznej,

- informację o stosowanych metodach komunikowania się, w przypadku gdy dziecko wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim w sposób komunikatywny,

- dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności: wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeśli takie zostały wydane.

 1. Psycholog analizuje dokumentację psychologiczną potwierdzającą prowadzenie badań  i obserwacji przez pracowników poradni, jeżeli takie już zostały przeprowadzone. Dokumentacja ta dołączana jest do wniosku, o czym informuje się wnioskodawcę.
 2. W razie takiej potrzeby, psycholog kieruje dziecko/ucznia  na badania niezbędne do wydania orzeczenia do specjalistów poradni, odpowiednio do posiadanej przez nich specjalności.
 3. Psycholog informuje wnioskodawcę o wystąpieniu przewodniczącej zespołu orzekającego  do dyrektora  przedszkola/szkoły o pisemną opinię o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej dziecka/ucznia.
 4. O terminie posiedzenia zespołu orzekającego rozpatrującego sprawę wnioskodawca powiadomiony będzie oddzielnym pismem.
 5. Wnioskodawca może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu orzekającego.
 6. Na wniosek lub za zgodą wnioskodawcy w posiedzeniu zespołu orzekającego, oprócz jego stałych członków mogą uczestniczyć inne osoby to jest  nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, pomoc nauczyciela, asystent edukacji romskiej i specjaliści prowadzących zajęcia z dzieckiem w przedszkolu, szkole lub placówce oraz inne osoby z głosem doradczym (w szczególności psycholog, pedagog, lekarz, logopeda, a także inni specjaliści).
 7. O podjętym rozstrzygnięciu oraz terminie wydania orzeczenia wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie w dniu posiedzenia zespołu orzekającego rozstrzygającego sprawę z jego wniosku, o ile nie uczestniczył w posiedzeniu zespołu orzekającego.
 8. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku lub od dnia uzupełnienia wniosku o właściwą dokumentację.

Do pobrania: 

                       


HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/22


Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 9.30 - 12.30.


PORADNIE ORZEKAJĄCE W SPRAWIE WAD WZROKU I SŁUCHU

 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”, ul. Raszyńska 8/10 ( tel. 22 822 77 17 ) orzeka o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania oraz wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów niewidomych, słabowidzących oraz niesłyszących i słabosłyszących.


ZESPOŁY WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Informacje na temat zespołów wczesnego wspomagania rozwoju  w szkołach/placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę można uzyskać na stronie Biura Edukacji:

Do pobrania: zespoly-wcz-wsp-2021

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane również w placówkach niepublicznych.


PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1