Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023- 03-30

  Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Kopycińska, zppp1@eduwarszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 631-08-23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Zespół Poradni mieści się przy ulicy Zawiszy 13.

W pobliżu znajduje się przystanek tramwajowy Wawrzyszewska - linie tramwajowe nr 20, 23 i 24

przystanek autobusowy Młynów - linie autobusowe nr 103, 136, 106

przystanek autobusowy Czorsztyńska - linia autobusowa nr 186

przystanek kolejowy Warszawa - Koło

Stacja metra linii M2 Młynów

Na tyłach placówki zlokalizowany jest parking dla klientów poradni

UWAGA: Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie. Przed wyruszeniem z domu należy sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do budynku znajduje się od ulicy Zawiszy. Drzwi wejściowe zlokalizowane są na poziomie chodnika, otwierają się na szerokość powyżej 90 stopni ( szerokość otwarcia drzwi wynosi 90 cm). W placówce istnieje możliwość skorzystania z windy osobowej z poziomu "0". Windą mozna dojechać na wszystkie piętra tj. -1, 0, 1, 2, 3, co umożliwia dostanie sie do wszystkich gabinetów i innych pomieszczeń. 

Poradnia wyposażona jest w toalety dla osób niepełnosprawnych.

W Poradni mozliwe jest korzystanie z tłumacza języka migowego (PJM) online - dostęp na stronie poradni pod ikonką dłoni.

Ewakuacja z budynku odbywa się poprzez oznaczoną drogę ewakuacyjną, klatką schodową.

 


PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1