Procedura prawna przyjęcia dziecka w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1 w Warszawie

  1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przed pierwszą wizytą u psychologa pobrać wniosek o podjęcie działań diagnostyczno-terapeutycznych z sekretariatu Poradni lub ze strony internetowej www.zppp1.waw.pl (załącznik nr 1). Wypełniony wniosek powinien zawierać czytelne podpisy obojga rodziców/opiekuna prawnego.

  2. W sytuacji braku możliwości uzyskania podpisów obojga rodziców wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica wnioskującego, zawierającego wyjaśnienie przyczyn niemożności uzyskania podpisu drugiego z rodziców (Oświadczenie, załącznik nr 2).

  3. W sytuacji potrzeby uzyskania jednorazowej porady lub konsultacji przez rodzica u specjalisty Poradni, nie ma wymogu składania wniosku wskazanego w pkt.1.

  4. W celu uzyskania opinii, informacji, orzeczeń dotyczących dziecka oboje rodzice/ opiekun prawny/pełnoletni uczeń wypełniają 
    i podpisują wniosek o wydanie wskazanego dokumentu (Wniosek o wydanie opinii/informacji, złącznik nr 3 i Wniosek do zespołu orzekającego, załącznik nr 4) lub podpisuje jedno z rodziców i stosuje się oświadczenie, załącznik  nr  2.

  5. Uzyskiwanie/przekazywanie informacji dotyczących dziecka osobom trzecim jest możliwe tylko na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez oboje rodziców/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia (Upoważnienie do przekazywania/uzyskiwania informacji na temat dziecka, załącznik nr 5) lub podpisuje jedno z rodziców i stosuje się oświadczenie, załącznik nr 2.

  6. W przypadku uzyskania od specjalistów poradni zaleceń objęcia dziecka zajęciami specjalistycznymi, oboje rodzice/opiekun prawny /pełnoletni uczeń zobowiązani są do złożenia Wniosku o objęcie dziecka zajęciami na terenie Poradni (załącznik nr 6), który podpisują oboje lub podpisuje jedno z rodziców i stosuje się i oświadczenie, załącznik nr 2.

  7. Dziecko, które uczestniczy w zajęciach terapeutycznych indywidulanych i/lub grupowych na terenie poradni, może być odbierane po zajęciach tylko przez rodzica lub upoważnione do tego osoby. Oboje rodzice/opiekun prawny wypełniają druk upoważnienia wraz z podpisami osób upoważnionych (załącznik nr 7) lub podpisuje jedno z rodziców i stosuje się oświadczenie, załącznik nr 2.

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1