header hands typing on keyboard

O ZESPOLE PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYM NR 1

Celem ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 1 jest niesienie pomocy

  • psychologicznej,
  • pedagogicznej
  • logopedycznej.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nr 6 i 14 prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Wpółpracujemy z ich rodzinami, wspomagamy pracę nauczycieli. Dążymy do objęcia naszych klientów całościową opieką, strając się zaspokoić ich oczekiwania i potrzeby. Podstawą naszej pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną jest pogłębiona  diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

Cechuje nas otwartość na potrzeby środowiska, co realizujemy pracując nie tylko na terenie poradni, ale również w bezpośrednim kontakcie z placówkami (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, szkoly ponadgimnazjalne i podadpodstawowe) znajdującymi się w rejonie działania poradni.


UROCZYSTE OTWARCIE ZESPOŁU PORADNI

15 stycznia 2014 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Aleksandra Grzelak-Grotek, Radna Dzielnicy Wola; Grażyna Orzechowska-Mikulska, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola; Mariola Zielińska, Naczelnik WOiW dla Dzielnicy Wola; Michał Starzyński, Naczelnik WSSiZ dla Dzielnicy Wola; Maria Walczuk, Główny Specjalista Wydziału Kształcenia Specjalnego i Opieki Psychologiczno-Pedagogicznej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz dyrektorzy: przedszkoli, szkół i placówek pozaszkolnych działających na terenie Dzielnicy Wola i wolskiego OPS. Przybyłych gości powitała Katarzyna Sieradzan, Dyrektor Zespołu Poradni.

Zaproszeni goście mogli zapoznać się z ofertą naszej placówki, oraz poznać specyfikę pracy zatrudnionych w poradni psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów. Mieli możliwość obejrzenia nowej siedziby Zespołu i jego wyposażenia.

Zespół Poradni znajduje się w samodzielnym budynku, wyremontowanym i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku pozbawione są barier architektonicznych, dostęp do wszystkich poziomów poradni możliwy jest dzięki nowoczesnej windzie znajdującej się wewnątrz budynku. Zajęcia z dziećmi, młodzieżą, ich rodzicami odbywają się w przestronnych gabinetach oraz salach terapeutycznych przygotowanych z myślą o komforcie klientów naszej placówki.

Serdecznie Zapraszamy


HISTORIA ZESPOŁU PORADNI

Od 1 września 2013 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 i nr 14 zostały połączone w Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, jedyny taki Zespół działający w Warszawie.

Nasze Poradnie należą do najstarszych tego typu placówek w stolicy, a zapewne i w kraju. Mają półwiekową tradycję. Powstały pod koniec lat 50-tych ubiegłego stulecia jako Poradnie Społeczno-Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Wraz ze zmianami polityki oświatowej państwa, poradnie przechodziły zmiany nazewnictwa i usytuowania administracyjnego, zawsze jednak stawiając sobie za główny cel pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom.
Od roku 2004 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 i 14 są placówkami oświatowymi podlegającymi samorządowi m. st. Warszawy.
W poradniach są zatrudnieni doświadczeni i kompetentni psychologowie, pedagodzy, terapeuci, logopedzi, którzy zapewniają najwyższy poziom usług z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.


Statut Zespołu poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1

https://www.zppp1.waw.pl/public/upload/Statut20zppp2011.09.2023r.pdf

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1